Comença el seminari sobre gestió de conflictes al futbol base

Dins del context de la implementació del Segell Ètic SES que Fundació Itinerarium està desenvolupant al Club Esportiu Vila Olímpica, de Barcelona, comença un cicle de tres seminaris formatius sobre la resolució de conflictes en el futbol-base. Els destinataris són un grup d’entrenadors dels equips de futbol-base del Club.

Els objectius del cicle formatiu volen ajudar als participants a identificar i entendre millor les seves emocions i gestionar els conflictes de manera més efectiva. És a dir, s’ensenyaran una sèrie de tècniques, per tal de crear un clima de cultura del diàleg en l’organització, on és primordial el respecte, l’apreciació per les diferències, el reconeixement de la responsabilitat pròpia, la cooperació i l’esportivitat.

En paral·lel els alumnes participants disposaran d’un entorn virtual de treball col·laboratiu en el que podran compartir inquietuds, aprenentatges i bones pràctiques aplicables al dia a dia dels seus equips

La programació d’aquesta formació és un pas més en la voluntat d’assegurar un entorn esportiu ètic que previnga conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària.

Els seminaris són els següents:

 Introducció a la gestió de conflictes: 29 de setembre de 2011

 Introducció a la gestió de les emocions: 26 d’octubre de 2011

 Habilitats de comunicació: 24 de novembre de 2011Dentro del contexto de la implementación del Sello Ético SES que Fundación Itinerarium estádesarrollando en el Club Deportivo Villa Olímpica de Barcelona, comienza un ciclo de tresseminarios formativos sobre la resolución de conflictos en el fútbol-base. Los destinatarios son un grupo de entrenadores de los equipos de fútbol-base del Club.

Los objetivos del ciclo formativo quieren ayudar a los participantes a identificar y entender mejor susemociones y gestionar los conflictos de manera más efectiva. Es decir, se enseñarán una serie de técnicas, para crear un clima de cultura del diálogo en la organización, donde es primordial el respeto, la apreciación por las diferencias, el reconocimiento de la responsabilidad propia, la cooperación y la deportividad.

En paralelo a los alumnos participantes dispondrán de un entorno virtual de trabajo colaborativo en el que podrán compartir inquietudes, aprendizajes y buenas prácticas aplicables al día a día de susequipos

La programación de esta formación es un paso más en la voluntad de asegurar un entorno deportivoético que prevenga conductas de riesgo y fomente una convivencia responsable, constructiva ysolidaria.

Los seminarios son los siguientes:

  • Introducción a la gestión de conflictos: 29 de septiembre de 2011
  • Introducción a la gestión de las emociones: 26 de octubre de 2011
  • Habilidades de comunicación: 24 de noviembre de 2011

Dins del context de la implementació del Segell Ètic SES que Fundació Itinerarium està desenvolupant al Club Esportiu Vila Olímpica, de Barcelona, comença un cicle de tres seminaris formatius sobre la resolució de conflictes en el futbol-base. Els destinataris són un grup d’entrenadors dels equips de futbol-base del Club.

Els objectius del cicle formatiu volen ajudar als participants a identificar i entendre millor les seves emocions i gestionar els conflictes de manera més efectiva. És a dir, s’ensenyaran una sèrie de tècniques, per tal de crear un clima de cultura del diàleg en l’organització, on és primordial el respecte, l’apreciació per les diferències, el reconeixement de la responsabilitat pròpia, la cooperació i l’esportivitat.

En paral·lel els alumnes participants disposaran d’un entorn virtual de treball col·laboratiu en el que podran compartir inquietuds, aprenentatges i bones pràctiques aplicables al dia a dia dels seus equips

La programació d’aquesta formació és un pas més en la voluntat d’assegurar un entorn esportiu ètic que previnga conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària.

Els seminaris són els següents:

 Introducció a la gestió de conflictes: 29 de setembre de 2011

 Introducció a la gestió de les emocions: 26 d’octubre de 2011

 Habilitats de comunicació: 24 de novembre de 2011

Sense respostes a "Comença el seminari sobre gestió de conflictes al futbol base"