1 any de Fundació Itinerarium

Després d’un any de vida i amb motiu de l’estrena de nova web, l’equip de Fundació Itinerarium volem convidar-vos a conèixer els projectes que estem desenvolupant. Hi trobareu exemplificats els eixos d’actuació que ens identifiquen. Eixos basats en:

La nostra experiència en la creació, dinamització i consolidació de xarxes de persones i d’organitzacions que utilitzen la tecnologia per interconnectar, especialment en l’àmbit educatiu, però amb potencial d’apertura a altres àmbits.

Un model de formació en valors, en emprenedoria i en aprenentatge en xarxa aplicable a diferente col·lectius, amb una base experiencial i adaptable a contextos presencials, en línia o blended learning (mixtes).

Un entorn tecnològic i una metodologia de geolocalització de continguts (accessibles des de l’entorn web i/o dispositius mòbils Android, iPhone i iPad), aplicables a iniciatives de canvi social i innovació educativa.

Creiem en l’emprenedoria, en la força de la xarxa i en la sinèrgia en el treball en equip entre les persones i les organitzacions. És per això que, en aquest nou any que iniciem, mantenim la il·lusió i el propòsit d’estar oberts a col·laborar amb tots amb qui sintonitzem per iniciar o implicar-nos en projectes en comú. Noves experiències que contribueixin al canvi ia la innovació en l’àmbit de l’acció social i l’educació.Después de un año de vida y con motivo del estreno de nueva web, el equipo de Fundación Itinerarium queremos invitaros a conocer los proyectos que estamos desarrollando. En ellos encontrará ejemplificados los ejes de actuación que nos identifican. Ejes basados ​​en:

Nuestra experiencia en la creación, dinamización y consolidación de redes de personas y de organizaciones que utilizan la tecnología para interconectar, especialmente en el ámbito educativo, pero con potencial de apertura a otros ámbitos.

Un modelo de formación en valores, en emprendimiento y en aprendizaje en red aplicable a diferentes colectivos, con una base experiencial y adaptable a contextos presenciales, on-line o blended learning(mixtos).

Un entorno tecnológico y una metodología de geolocalización de contenidos (accesibles desde entorno web y/o dispositivos móviles Android, iPhone y iPad), aplicables a iniciativas de cambio social e innovación educativa.

Creemos en la emprendeduría, en la fuerza de la red y en la sinergia en el trabajo en equipo entre las personas y las organizaciones. Es por ello que, en este nuevo año que iniciamos, mantenemos la ilusión y el propósito de estar abiertos a colaborar con todos con quien sintonizamos para iniciar o implicarnos en nuevos proyectos en común. Nuevas experiencias que contribuyan al cambio y a la innovación en el ámbito de la acción social y la educación.

 

Sense respostes a "1 any de Fundació Itinerarium"